INFO ALGEMEEN

Graag willen wij u hier enige informatie aanbieden over de A.F.V.P., Etten-Leur. De Amateur Fotografen-Vereniging  A.F.V.P., Etten-Leur is opgericht op 4 november 1969. In die tijd vond de fotografie zijn weg naar de amateurs. De materialen en de toestellen, waarmee gewerkt kon worden, werden toeganke­lijk voor het “grote publiek”. Men behoefte geen technicus of scheikundige meer te zijn om een goede foto te maken en/of af te drukken. Een en ander had tot gevolg, dat meerdere mensen de foto­grafie ontdekten als een middel om creatief bezig te zijn. 

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de edele kunst van “het schrijven met licht”. De doelstelling van de vereniging is in al die jaren niet veranderd. Nog steeds is het streven herkenbaar om als vereniging zorg te dragen voor plezier in de fotografie en het verbeteren van de resultaten.

Tot 1986 werden de clubavonden gehouden in Prinsen­beek, vandaar de “P” in de naam A.F.V.P., Etten-Leur. Daar een groot gedeelte van de leden afkomstig is uit  Etten-Leur, werd besloten te verhuizen. De vereniging kon onderdak vinden in het Cultureel Centrum Doornbos aan de Spoorlaan 135 te Etten-Leur.  Hier maakten we gebruik van de aanwezige doka en werkruim­ten. De leden kwamen eens in de twee weken op dinsdag­avond in Doornbos bijeen. Tussen 8 november 2011 en juli 2015, heeft de vereniging onderdak gevonden in de Panfluit in Etten-Leur. Vanaf 26 augustus 2015 is de dinsdagavond vervangen door de woensdagavond en hebben we onze activiteiten verplaatst naar het wijkgebouw “Ut Praotuis”, Achter de Molen 17 in Etten-Leur.

Op deze verenigingsavonden worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals:

 • het bespreken van foto’s van de leden;
 • het uitwisselen van informatie;
 • het bespreken van fotowerk van andere verenigin­gen of personen;
 • het uitnodigen van gastsprekers, waarvan het werk leerzaam kan zijn voor de leden van de club;
 • bespreken van bondscollecties van de BNAFV (Bond van Nederlandse amateur fotografenverenigingen);
 • het houden van werkavonden, zowel in een studio of het bewerken van foto’s digitaal;
 • indien nodig, elke clubavond, een vragenuurtje over gebruik camera’s en bewerkingsprogramma’s zoals b.v. Photoshop, Elements en Lightroom.

Naast deze clubavonden, organiseert en stimuleert de vereni­ging nog andere activiteiten, zoals:

 • contacten opbouwen met andere verenigingen;
 • het meedoen aan gezamenlijke wedstrijden;
 • het stimuleren van inzendingen aan persoonlijke nationale en internationale wedstrijden;
 • het organiseren van een jaarlijkse fototentoonstelling;
 • het organiseren van fototochten, zowel in het binnen- als buitenland.

Wat betreft de ontwikkeling van de fotoclub, kunnen we stellen, dat de A.F.V.P., Etten-Leur een vereniging is, die regelmatig te vinden was in de top van de Nederlandse amateurver­enigingen. Leden van de vereniging en de vereniging zelf, mochten regelma­tig prijzen in ontvangst nemen bij diverse wedstrij­den, zowel natio­naal als internatio­naal.
De vereniging is verder een graag geziene gast bij verschil­lende activitei­ten van andere verenigingen en regionaal.  

In 1994 bestond de vereniging 25 jaar.

In het kader van dit jubileum heeft de A.F.V.P., Etten-Leur in november in de Nobelaer te Etten-Leur, met groot succes, de jaarlijkse BENEVISIE georganiseerd. De BENEVISIE is een wedstrijd tussen de leden van verenigin­gen van het rayon Brabant-West van de BNAFV en de Antwerpse Verbroe­dering.  

In 2009 heeft de fotovereniging zijn 40-jarig bestaan gevierd met een succesvolle jubileumtentoonstelling in het trouwkerkje aan het Van Bergenplein in Etten-Leur, waar werk van de leden van de vereniging werd getoond en diverse beamer-presentaties werden gegeven.

In 2019 bestond de vereniging 50 jaar.

Wij zouden het op prijs stellen om diegenen, die op welke wijze dan ook, plezier heeft in het fotografe­ren, te mogen verwel­komen als nieuw lid. U kunt vrijblijvend een aantal avonden van de vereni­ging bijwonen.

De clubavonden worden gehouden om de twee weken op woensdagavond in het wijkgebouw “ut Praotuis”, Achter de Molen 17 in Etten-Leur.

De contributie van de vereniging bedraagt € 85,00 euro per jaar. (per 1 januari 2025 : € 100,-) of een evenredig gedeelte bij tussentijdse aanvang van het lidmaatschap. Deze dient, vooraf, tot het eind van het jaar betaald te worden. 

Inlichtingen over de vereniging en zijn activiteiten zijn te verkrijgen bij:

Het mail-adres: secretaris@afvp-etten-leur.nl 

 

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur KvK 40282382