Historie

WEL EN WEE VAN DE A.F.V.P. ETTEN-LEUR.

In 1969 verscheen in het septembernummer van het in Prinsenbeek, wekelijks verschijnen blad “de Gertrudis-klok”, een berichtje, waarin vermeld werd of er in Prinsenbeek mensen waren, die interesse hadden, om gezamenlijk over foto’s te praten. Het initiatief tot dit verzoek was afkomstig van de burgemeester van de gemeente Prinsenbeek, dhr. P Baetens. Naar aanleiding hiervan werd op 4 november 1969 een oprichtingsvergadering gehouden in café “ ‘t Hert”. Op deze vergadering waren 28 belangstellenden aanwezig. Het doel van de vereniging was het bevorderen van de fotografie in de ruimste zin van het woord. Begin 1970 ontving de vereniging van de gemeente Prinsenbeek een startsubsidie van 100 gulden. In 1970 zond de vereniging voor het eerst foto’s in voor de REGIONALE tentoonstelling. Ondanks onze goede (ijdele) hoop, werden we niet geklasseerd bij de eerste tien. Per 1 maart 1970 waren we genoodzaakt, omdat de verteer bij ’t Hert te weinig was, een ander onderkomen te zoeken. Ons oog viel hierbij op “De Elsakker” in het buitengebied van de gemeente. In 1971 werd door de vereniging voor het eerst een Paastentoonstelling georganiseerd op de zolder van het gemeentehuis. Deze tentoonstelling werd geopend door de peetvader van de vereniging, dhr. P. Baetens, burgemeester van de gemeente Prinsenbeek. Deze eerste kunstwerken werden door 270 bezoekers op hun waarde geschat. In 1971 zonden we voor het eerst foto’s in naar de BONDSFOTOWEDSTRIJD. Hier werden we met de neus op de werkelijke situatie gedrukt. (43 plaats op 57 inzendingen). In 1972 was het mogelijk om een eigen doka te realiseren in het verzorgingstehuis “Hagedonk” in Prinsenbeek. Bij de REGIO 1972, werden we reeds als zesde geklasseerd. Landelijk is de vereniging (1973) nog in de onderste gelederen aanwezig ( 54 plaats op 64 inzenders). Een vijfde plaats valt de vereniging al ten deel bij de REGIO 1973. Landelijk zijn we bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 1974 gestegen naar de 22ste plaats (88 inzenders). Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 1975 stegen we weer naar een 19de plaats (94 inzenders). Individueel waren hierbij eervolle vermeldingen voor Bert Aarts, Ton Tiggelman en Ad Meesters. Bij een landelijke fotowedstrijd waren er successen voor Ton Tiggelman, Ton van Boxsel en Wim de Langen. Wim Langen verdiende met zijn ingezonden foto “Slapende varkens” een Rollei 35 en een Single 8 camera. Voor de FOTOMUNDI 1975 werden foto’s van Bert Aarts en Tiest van Beers geaccepteerd. In dit jaar werden ook 19 foto’s van leden van de vereniging geaccepteerd voor de Jubileumtentoonstelling van “FG Breda“. Bij de fotowedstrijd KIJK kregen 2 foto’s van Ton Tiggelman een eervolle vermelding. In 1975 verscheen, op initiatief van Ton van Boxsel een clubblad dat regelmatig onregelmatig om de 3 tot 4 maanden uitgegeven werd. Dit blad bestond uit tekst en fotokopieën van ingeleverde foto’s. Bij de fotowedstrijd “Heusden Monumentenstad” werden drie foto’s van Ton van Boxsel geaccepteerd.

In 1976 werd door de A.F.V.P. de REGIO georganiseerd. Hier werd door de vereniging voor het eerst een EERSTE plaats behaald, dit op 20 deelnemende verenigingen. Individueel was er een TWEEDE prijs voor Tiest van Beers en een EERVOLLE vermelding voor Johan Edixhoven. Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 1976 waren we als vereniging voor het eerst aanwezig in de TOPGROEP. (aantal inzendende verenigingen 94) .Alle inzonden foto’s waren beoordeeld als GOED. De foto’s waren van Tiest van Beers, Johan Edixhoven, Ton Tiggelman en Fred Wigmore. In het zelfde jaar werd bij de fotowedstrijd “de Vrouw” een foto van Johan Edixhoven geaccepteerd. Verder werden twee foto’s van Tiest van Beers geaccepteerd voor de foto- en diasalon in Genk. Bij een landelijke foto- en diawedstrijd georganiseerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat behaalde Ton van Boxsel een EERVOLLE vermelding. Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 1977 was de vereniging weer geklasseerd in de TOPGROEP. Individueel werd een foto van Ton Tiggelman beoordeeld als “UITMUNTEND” en de overige zeven foto’s werden beoordeeld als “GOED”. Deze foto’s waren van Bert Aarts (1), Ton van Boxsel (2), Ton Tiggelman (1) en Fred Wigmore (3). Aan de REGIO 1977, welke gehouden werd in Goirle hielden we een eervolle vermelding over. Ton van Boxsel behaalde in 1977 een VIJFDE prijs bij een fotowedstrijd, welke uitgeschreven was door het blad Cement, in het kader van haar vijftig jarig bestaan. De BONDSFOTOWEDSTRIJD in 1978 werd de vereniging ingedeeld in de 1ste klasse. Individueel waren er eervolle vermeldingen bij deze landelijke wedstrijd voor Johan Edixhoven, Wim Langen, Ton Tiggelman en Fred Wigmore. Dit kunststukje werd herhaald bij de BONDSFOTO-WEDSTRIJD 1979, weer in de 1ste klasse. De leden Jan de Jong, Cees van der Pas, Henk Uiterwijk en Fred Wigmore ontvingen hierbij een eervolle vermelding. De REGIO 1979, welke gehouden werd in Made, was ook zeer succesvol voor de vereniging. Hier gingen we ook met de 1STE PLAATS er tussen uit. Ton van Boxsel hield aan de fotowedstrijd van Foto en Doka, met als onderwerp “het Kind” een Vivitar 285 blits over. In dit jaar ontving Fred Wigmore ook een EERVOLLE vermelding bij een individuele fotowedstrijd, welke georganiseerd was door Fotogroep Dongen. Bij een regionale wedstrijd, welke georganiseerd werd door ELA, mocht Ton van Boxsel voor zijn inzending een EERVOLLE vermelding in ontvangst nemen. In het fotoblad FOTO en Doka, werd in april 1980 een artikel gewijd aan de A.F.V.P., Etten-Leur, onder titel “voor iedereen een fotoclub”.

In 1981 werd het kwartaalblad vervangen door een jaarboekje met originele foto’s, welke door de leden in 30-voud werden aangeleverd. En door de leden opgeplakt werden tot een jaarboek. Bij de REGIO 1982, welke gehouden werd in Breda behaalde de vereniging een verdienstelijke tweede plaats. Bij de BONDSDIAWEDSTRIJD 1982 werden we geklasseerd in de TOPKLASSE. Henk Uiterwijk behaalde hier een GOUDEN sticker, terwijl aan Ton van Boxsel een ZILVEREN sticker mocht toevoegen aan zijn collectie. Bij de Rayontentoonstelling werd, individueel, door Fred Wigmore, met zijn foto uit Parijs, een DERDE plaats behaald. Bij de jaarlijkse Paastentoonstelling was voor Dick van Olderen een EERSTE plaats, als beste bord, weggelegd voor zijn schitterende serie in kleur van de Deltawerken. Individueel waren de overige prijzen waren voor Cees van der Plas (1 plaats); Ran Bosman (2de plaats) en Henk Uiterwijk (3de plaats).  Acceptaties van werken waren er voor Cees van der Pas (Salon International Credit Nationale te Parijs); twee acceptaties van Henk Uiterwijk (21ste Zagreb salon in Joegoslavië) en een DERDE prijs bij een wedstrijd georganiseerd door Minolta, met als onderwerp ”karakter” en verder een acceptatie bij “de fotograaf, getuige van zijn tijd”. Nies Pols had resp. acceptaties in Polen en bij Imago Hamme (België) . In 1984 moesten we, helaas na twaalf jaar, afscheid nemen van onze clubruimte in Hagedonk, dit omdat de conciërge van Hagedonk, als secretaris van een toneelvereniging, onze doka nodig had voor opslag van zijn attributen en repetities wilde houden op dezelfde avonden welke de A.F.V.P., al sinds 1972 had. Bij de jaarlijkse Paastentoonstelling werd aan de Wethouder van de gemeente Prinsenbeek, dhr. Dirven, om een alternatief. Hij deelde mede, dat de vereniging, na verbouwing van het gemeentehuis, in aanmerking zou komen voor de zolder van de school aan de Schoolstraat. Als tijdelijke noodruimte werd de soos “het Schanske” beschikbaar gesteld aan de vereniging. In september is de vereniging toen verhuisd naar “het Schanske”. Doordat “het Schanske” ook gebruikt werd als soos, waren we genoodzaakt om eerst alles schoon te maken van bier, cola en gebroken glaswerk, voordat we de clubavonden konden organiseren. Na gereedkomen van de verbouwing van het gemeentehuis te Prinsenbeek, werd de wethouder, in 1985, gevraagd om zijn toezegging gestand te doen. Hij gaf toen echter “niet thuis”. Doordat vele leden woonachtig waren in Etten-Leur en ons lid Ad Voesenek beheerder was bij het “Cultureel Centrum Doornbos”in Etten-Leur, werd besloten te verhuizen naar Etten-Leur. Dit gebeurde in september. De naam van de vereniging werd tijdens de ledenvergadering aangepast aan de nieuwe toestand dus “A.F.V.P., ETTEN-LEUR”. Bij de REGIOTENTOONSTELLING 1985 behaalde de vereniging een TWEEDE plaats. Bij de BENEVISIE 1985, ontving Henk Uiterwijk een EERSTE prijs en een EERVOLLE vermelding in de categorie “zwart-wit”. Verder behaalde Ad Voesenek bij “de kleur”inzending een DERDE prijs en een EERVOLLE vermelding.

In februari 1986 organiseerde de vereniging een kennismakingstentoonstelling in de ruimte van “St. Frans” in “de Nobelaer”. In 1987 hield de vereniging een REGIOTENTOONSTELLING in de raadszaal van het gemeentehuis te Etten-Leur, waar de verenigingen van rayon Brabant-west hun beste foto’s voor ingezonden hadden. In 1991 werd een stand gevuld op de AMILTO. Dit bleek een fiasco te zijn. Het bestuur stelde, tijdens de ledenvergadering voor de contributie, drastisch te verhogen. Dit voorstel werd door de leden verworpen. Naar aanleiding traden daags na de ledenvergadering twee bestuursleden (voorzitter en penningmeester) af en zegde onmiddellijk hun lidmaatschap op.. N.a.v. dit aftreden ontstond een bestuurscrisis en was een nieuwe ledenvergadering, waarbij een nieuw bestuur werd gekozen, welke met frisse moed aan het werk ging om uit de ontstane situatie te komen. Door deze crisis werd het ledental van de vereniging teruggebracht tot zeven leden. Ondanks, dat de vereniging aanmerkelijk kleiner was, met betrekking tot het ledenaantal, werd met frisse moed een doorstart gemaakt.

In 1991 hebben we werk getoond tijdens CUMEL. Bij de BENEVISIE 1992 mocht Dick van de Zande een EERVOLLE vermelding in ontvangst nemen en van Leni Snijder, Jean Baptist Antonissen en Dick van de Zande, werd ingezonden werk geaccepteerd. Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 1992 werd de vereniging geplaatst in de TWEEDE groep en bij de BONDSDIAWEDSTRIJD 1992 in de DERDE groep. In 1992 organiseerde de vereniging, samen de Bibliotheek in Etten-Leur, een fotowedstrijd met als thema “Met een boek de zomer in”. In 1994 bestond de A.F.V.P. 25 jaar. In het kader hiervan werd de BENEVISIE georganiseerd. Het was tevens de 10de maal, dat foto’s voor de BENEVISIE tentoongesteld werden. Om beide jubilea tot een succes te maken, werd contact gezocht met Twan Robbeson (adj. Directeur van de NOBELAER), om te bezien, welke mogelijkheden er waren . Hieruit bleek, dat er (zeer) veel mogelijk was. We konden de beschikking hebben over alle faciliteiten van de NOBELAER. Hierdoor was het mogelijk om een extra dimensie te geven voor het promoten van de fotografie. Als motto werd gekozen: “HET LEVEN IS EEN THEATER”. De 150 gekozen foto’s voor de BENEVISIE, (75 stuks van de Antwerpse Verbroedering en 75 stuks van Rayon Brabant west) werden tentoongesteld op 30 borden. Verder had de A.F.V.P, ETTEN-LEUR, als extraatje, een fotowedstrijd georganiseerd met als onderwerp “SERIEFOTOGRAFIE”. Dit werd gepresenteerd op 10 borden. (5 borden AVF en 5 borden van Rayon Brabant west). Verder werden 10 borden gevuld met 50 foto’s van de vorige 9 maal, dat de BENEVISIE georganiseerd was. Op de openingsdag werden er diverse festiviteiten georganiseerd, dit in samenwerking met diverse culturele instellingen zoals St. Frans, cabaret Maxi en Mini, bibliotheek. Verder was een foto- en diapresentatie in de kleine zaal. In een ruimte was een doka ingericht, waar het mogelijk was, onder begeleiding foto’s af te drukken. Op diverse podia in de grote theaterzaal, in de foyer en op het evenemententerrein, waren er afwisselend, optredens van cabaret, dans, ballet en muziek. Hierbij was het mogelijk alles fotografisch vast te leggen. Bij de officiële opening waren aanwezig mevr. J. Baartmans, gedeputeerde van Cultuur en Onderwijs van de Provincie Noord Brabant; dit in aanwezigheid van de bestendig afgevaardigde van Cultuur van de provincie Antwerpen, F. Geudens en de Burgemeester van Etten-Leur, M. van de Ven. In december werd nog een nakom-dag georganiseerd, welke goed bezocht werd.

In 1995 wederom een deelname aan Cumel, dit met 10 leden. In 1997 werd door het streekmuseum “Jan Uten Houte”, in het kader van “150 jaar fotografie” een tentoonstelling gehouden waarvoor door de  A.F.V.P. ETTEN-LEUR,  fotowerk werd aangeleverd om een overzicht te geven over het verleden en heden in de fotografie. Verder werd door Ton van Boxsel een gedeelte van zijn uitgebreide cameracollectie tentoongesteld.

In 2001 heeft de vereniging een fototentoonstelling gehouden bij het Regionale Filmfestival voor amateurs, welke georganiseerd werd door Videogroep Etten-Leur in het Turfschip te Leur. Dit was voor beide een groot succes. Van 2001 tot 2004 hebben we regelmatig seizoenen gefotografeerd in een bosperceel in Zeeland, dat eigendom is van de ouders van Robert Boom. Hier werden we altijd zeer hartelijk ontvangen. Bij de BENEVISIE 2001 hadden we een acceptatie van Theo Boddeus. In 2002 wordt een FOTOTENTOONSTELLING gehouden in het trouwkerkje in Leur. Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJDEN van 2002 t/m 2005 blijven we steken in de middenmoot. Oorzaak hiervan is het geringe aantal leden. De stemmen voor het organiseren van een fototentoonstelling worden steeds luider. Eind 2006 werd de voorzitter Ton van Boxsel benaderd door de Kunstkring om gezamenlijk een tentoonstelling te houden. Op 20 januari 2007 werd deze combinatie tentoonstelling gehouden in het trouwkerkje in Etten-Leur. De opening van de tentoonstelling werd verricht door Joop Biegelaar, gemeenteraadslid in de gemeente Etten-Leur en tevens oud-directeur van St. Frans. Door het grote succes werd besloten, om deze tentoonstelling, iedere twee jaar te houden. In 2009 werd een van de werken van Detty Verbon geaccepteerd voor de BENEVISIE. In 2009 bestond de vereniging 40 jaar. Dit werd gevierd met een grote jubileumtentoonstelling in het trouwkerkje in Leur. De opening werd verricht door de molenaar van de Lelie, dhr. Augustin. De vereniging krijgt sinds deze tentoonstelling een aantal leden bij. In 2010 behaalde Teus Renes een eerste plaats bij de DIGI-wedstrijd van rayon Brabant-west. Aan het eind van 2010 bestaat de vereniging weer uit 25 leden. Verder waren er voor Paula Vierhout en Detty Verbon acceptaties voor de BENEVISIE 2010. Op initiatief van Teus Renes is dit jaar is ook besloten om een website te openen, dit om het werk van de leden en de club te promoten. Teus zal dit inhoudelijk opzetten en begeleiden.

Bij de BONDSFOTOWEDSTRIJD 2011 was voor onze vereniging en de verenigingen uit het rayon Brabant-West geen eer te behalen. De beste vereniging kwam pas op de 21ste plaats. Wij zaten ver in de achterhoede, wat ons nog nooit overkomen is. Onze foto’s konden bij deze jury blijkbaar geen goed doen. Bij de REGIOTENTOONSTELLING 2011 behaalde we wel een eervolle 5de plaats. Teus Renes kreeg in april te horen, dat hij een EERSTE PLAATS gehaald heeft bij de SAFARI-WEDSTRIJD van het blad FOCUS. De prijs was een geheel verzorgde reis naar Zuid-Afrika van 9 dagen. Op KONINGINNEDAG 2011 werd de voorzitter Ton van Boxsel vereerd met een lintje (lid in de orde van oranje) voor het vele werk als secretaris en voorzitter van de fotoclub. In september 2011 werd de vereniging verrast door de aankondiging dat we geen gebruik meer konden maken van de Doornbos. Via een omweg bij de nieuwe Nobelaer, zijn we terecht gekomen bij de Panfluit. In Oktober 2011 werd door de vereniging de 2 jaarlijkse tentoonstelling gehouden in het Trouwkerkje op de Leur. Hier werden door de leden 118 foto’s tentoongesteld, verder waren er ook verschillende AV producties. Deze tentoonstelling was een dermate succes dat is besloten om deze jaarlijks te gaan organiseren. Bij de Benevisie 2011 in Mechelen behaalde Teus Renes met zijn zwart-wit foto in Berlijn een eervolle 9e plaats. Verder hadden we ook een acceptatie van Detty Verbon in de categorie kleur. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Fred Wigmore, die onverwachts kwam te overlijden. Bij de DIGI-WEDSTRIJD 2011, werd door Els Gijzen een verdienstelijke derde plaats gehaald. Dit jaar is ook een complete studio installatie aangeschaft.  In 2012 werd n.a.v. opmerkingen tijdens de jaarlijkse tentoonstelling een tentoonstellingscommissie in het leven geroepen. Een van de eerste was, om een eenheid te brengen in de wissellijsten.   Op inspraak van deze commissie, heeft het bestuur in 2013, 120 wissellijsten aangeschaft, welke aan de leden voor kostprijs werden aangeboden. Dit was een groot succes. De jaarlijkse tentoonstelling in 2013,  werd geopend door dhr. Jan van Hal, wedhouder in de gemeente Etten-Leur en werd druk bezocht. De studioavonden werden goed bezocht en zijn een succes. Theo Boddeus en Detty Verbon staan regelmatig in het blad Zoom en Ton van Boxsel en Joop Rijndorp waren te zien in BNdestem. Helaas hebben wij dit jaar, door overlijden, afscheid moeten nemen van een lid van de vereniging, n.l. Piet Rens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Fotoclub Amateur Fotografen Vereniging Prinsenbeek en Etten-Leur